Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky bude realizovaná po ukončení Klubovej výstavy KCHPS.

Dátum: 20.04.2024

Miesto konania: Viničné, Spoločenský dom

Pred zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, nezabudnite uviesť variabilný symbol 30. Poplatok prepadá v prospech organizátora v prípade, že sa kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky z akýchkoľvek dôvodov nezúčastníte.

Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk

Poplatok pre člena klubu: 15 €

Poplatok pre nečlena klubu: 20 €

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka aj na výstavu,  poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)

Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 20.04.2024, Viničné
PRIHLÁŠKA

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom mailu: info@kchps.sk

Priložiť doklad o zaplatení poplatku:
* Bankové spojenie:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA
IBAN KÓD: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
VARIABILNÝ SYMBOL: 30
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5MB

Priložiť rodokmeň str. 1 / Attach pedigree p. 1:
Priložiť rodokmeň str. 2 / Attach pedigree p. 2:
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5MB

Plemeno (povinné):

Pohlavie (povinné):

Meno psa (povinné):

Plemenná kniha a číslo zápisu (povinné):

Dátum narodenia psa (povinné):

Meno otca + PK a č. zápisu (povinné):

Meno matky + PK a č. zápisu (povinné):

Číslo čipu (povinné):

Chovateľ (povinné):

Majiteľ (povinné):

Adresa - ulica, č. domu, PSČ, mesto (povinné):

Email (povinné):

Telefón (povinné):

Poznámka pre organizátora

Zaslaním dokumentu potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Ďalej súhlasím so zverejnením fotografie psa / psov na webovej stránke usporiadateľa a v tlačovinách, ktoré publikujú správy z klubových podujatí. Prihlásením sa ako majiteľ zaväzujem uhradiť všetky poplatky aj v prípade, že sa kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky z akýchkoľvek dôvodov nezúčastním. Odoslaním prihlášky prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia chovateľského poriadku KCHPS a propozície a že sa im podrobujem.