Chovateľský poriadok

Chovateľský poriadok KCHPS platný od 5.3.2023.pdf

Chovateľský poriadok Klubu chovateľov poľovných sliedičov 

Článok I  Úvodné ustanovenia 

1. Chovateľský poriadok

a) je základnou chovateľskou normou pre majiteľov plemien združených v Klube chovateľov poľovných sliedičov (ďalej KCHPS), v ktorom je chov riadený,

b) slúži na usmernenie a riadenie chovu plemien združených v KCHPS, pri ktorých je KCHPS poverený riadením chovu a jeho udržanie v zásadách stanovených štandardom,

c) je záväzný pre každého, kto sa zaoberá chovom plemien združených v KCHPS s preukazom o pôvode vydávaným plemennou knihou uznávanou Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI),

d) komisionálny predaj šteniat a produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s poslaním FCI, SKJ, SPZ, etikou chovateľa a ustanoveniami tohto chovateľského poriadku, a bude sa považovať za hrubé porušenie chovateľského poriadku s následným disciplinárnym postihom,

e) oblasti, ktoré tento chovateľský poriadok neupravuje, sa riadia podľa Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SPZ, Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SKJ, Medzinárodného chovateľského poriadku FCI, Stanov FCI, vykonávacích predpisov, smerníc a stratégií FCI.

Článok II Vymedzenie pojmov

1. Preukaz o pôvode psa (PP) je úradný doklad vydaný plemennou knihou pre konkrétneho jedinca.

2. Plemeno v zmysle tohto chovateľského poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou FCI.

3. Majiteľ chovného psa/suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní jeho preukaz o pôvode.

4. Držiteľ chovného psa/suky je fyzická osoba, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu chovného jedinca.

5. Chovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v dobe vrhu chovnej suky jej majiteľom alebo držiteľom, a má registrovaný chránený názov chovateľskej stanice.

6. Chov

a) je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince v rámci KCHPS v SR, resp. v prípade zahraničného krytia príslušných kynologických organizácií danej krajiny,

b) je vedený v súlade s týmto chovateľským poriadkom, ako aj v súlade s predpismi FCI, SKJ, SPZ a platnou legislatívou SR,

c) riadenie chovu v KCHPS prislúcha poradcom chovu, ktorí sa zodpovedajú výboru,

d) KCHPS poskytuje chovateľský servis pre chovateľov plemien združených v KCHPS. Za úkony spojené s chovateľskou činnosťou si klub účtuje poplatky podľa platného cenníka.

7. Chovný pes/ chovná suka

a) je jedinec plemena združeného v KCHPS, ktorý splnil podmienky pre zaradenie do chovu a je zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI ako chovný bez ohľadu na to, či majiteľ je člen klubu,

b) chovné jedince využívané v chove musia byť v dobrom zdravotnom stave.

Článok III Poradca chovu a archivovaná agenda 

1. Poradca chovu (PCH)

a) do funkcie poradcov chovu sú výborom menovaní členovia klubu, ktorí sú po morálnej a odbornej stránke zárukou správneho riadenia a usmernenia chovu plemena, resp. plemien jemu zverených

b) riadi, usmerňuje a vyhodnocuje chov prideleného plemena, resp. plemien

c) vystavuje a archivuje odporúčania na párenie

d) spracováva hlásenia vrhov

e) potvrdzuje prihlášky na zápis šteniat

f) je jeden z členov komisie pre kontrolu chrupu a merania kohútikovej výšky

g) archivuje bonitačné karty a protokoly kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky

h) má právo vykonávať kontroly vrhov

i) poskytuje odborné a praktické rady najmä začínajúcim chovateľom a majiteľom

j) upozorňuje chovateľov na prednosti a nedostatky odchovov

k) vedie štatistiku zdravotných vyšetrení v rámci plemena

l) archivuje dokumenty tvoriace agendu PCH

2. Agenda PCH

a) kompletná dokumentácia (agenda PCH) týkajúca sa chovu plemien združených v KCHPS je majetkom KCHPS

b) PCH vedie databázu chovných jedincov

c) agenda PCH zahŕňa dokumenty potrebné pri uchovnení jedinca:

i) kópia PP

ii) kópie posudkových listov z výstav

iii) kópie rozhodcovských tabuliek zo skúšok

iv) kópie výsledkov zdravotných vyšetrení potrebných k uchovneniu

v) DNA profily uchovnených jedincov

vi) kópie všetkých bonitačných kariet a protokolov kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky

d) agenda PCH ďalej zahŕňa dokumenty týkajúce sa chovateľskej činnosti

i) vystavené odporúčania na párenie

ii) hlásenia vrhov k vystavených odporúčaniam na párenie

iii) kópie potvrdených prihlášok na zápis šteniec

e) evidenciu zahraničných krycích psov odporúčaných a využitých na párenie
f) evidenciu párení chovnými psami zapísanými v SPKP v zahraničí, na základe údajov nahlásených podľa Článku VIII, bodu 8 majiteľmi krycích psov

Článok IV. Podmienky chovnosti a zaradenie jedinca do chovu 

1.. Všeobecné podmienky chovnosti platné pre všetky plemená združené v KCHPS:

a) minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov u psa a 18 mesiacov u suky

b) kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca

c) genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)

d) vyšetrenie DBK po 12. mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK je prístupný na stránke Komory veterinárnych lekárov SR)

e) chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

f) chovnosť psa ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 10 rokov v prípade, ak majiteľ psa nepožiada o predĺženie chovnosti o každý ďalší kalendárny rok

g) majiteľ chovného jedinca je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému PCH ukončenie chovnosti z iného dôvodu ako je vek, napr. úhyn, kastrácia, fyzický stav a pod.

2. Podmienky chovnosti platné pre plemená sekcia II. sliediče sú súčasťou prílohy č. 1

3. Podmienky chovnosti platné pre plemená sekcia III. vodné psy sú súčasťou prílohy č. 2

4. Po splnení podmienok chovnosti pre dané plemeno a po uhradení poplatku za uchovnenie jedinca na účet klubu zašle majiteľ jedinca všetky potrebné dokumenty (originál preukazu o pôvode psa, kópie výstavných posudkov, kópie rozhodcovských tabuliek zo skúšok, DNA profil jedinca a potvrdenia o zdravotných testoch, doklad o úhrade poplatku za uchovnenie, žiadosť o zapísanie do registra chovných jedincov) na adresu príslušného poradcu chovu.

Poradca chovu do originálu preukazu o pôvode (časť Poznámky) pečiatkou a vlastnoručným podpisom potvrdí splnenie podmienok chovnosti (“jedinec splnil podmienky chovnosti KCHPS”) k uvedenému dátumu a zašle originál preukazu o pôvode na plemennú knihu spolu so žiadosťou o zapísanie do registra chovných jedincov podpísanú majiteľom jedinca (príloha č. 3) do 10 pracovných dní od obdržania všetkých potrebných dokumentov.

5. Jedinec je do chovu zaradený až po jeho zapísaní v plemennej knihe ako chovný. O zápise jedinca do plemennej knihy informuje majiteľ jedinca poradcu chovu zaslaním kópie alebo scanu potvrdeného preukazu o pôvode.

6. Do chovu sa nezaradia jedince, u ktorých bol vykonaný akýkoľvek zákrok, ktorý slúžil na odstránenie/zakrytie/zmiernenie z chovu vylučujúcich exteriérových chýb.

7. V prípade zistenia preukázateľných závažných nedostatkov a hrubých dedičných chýb u potomstva chovného jedinca, môže byť tento jedinec z chovu vyradený. O tejto skutočnosti výbor informuje majiteľa tohto jedinca a plemennú knihu.

Článok V. Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky (KCHaMKHV)

1. Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky sa vykonáva počas klubových a špeciálnych výstav organizovaných KCHPS.

2. Majiteľ pošle najneskôr 1 týždeň pred termínom prihlášku na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky (príloha č. 4)

3. Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky vykonáva 3-členná komisia pozostávajúca z delegovaného rozhodcu pre exteriér, PCH a jedného člena výboru klubu.

4. O tejto kontrole a meraní sa vedie písomný protokol na pripravenom tlačive (príloha č. 5), ktorého originál sa odovzdá majiteľovi kontrolovaného psa a kópia je súčasťou agendy príslušného PCH.

5. Záznam o meraní kohútikovej výšky a kontrole chrupu je vykonaný aj v preukaze o pôvode.

6. Do priebehu vykonávania Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky nesmú akýmkoľvek spôsobom zasahovať prítomní účastníci akcie.

Článok VI. Odporúčanie na párenie 

1.. Je predpísaný základný chovateľský doklad, bez ktorého sa párenie suky nemôže uskutočniť.

2. Vystavuje ho príslušný poradca chovu na základe písomnej žiadosti majiteľa chovnej suky zaslanej poštou alebo elektronicky. Písomná žiadosť musí obsahovať základné údaje o chovnej suke, fotokópiu jej preukazu o pôvode (v prípade akejkoľvek zmeny od jej uchovnenia). V žiadosti môže majiteľ uviesť svoj návrh na krycích psov (príloha č. 6).

3. Majiteľ chovnej suky je povinný o vystavenie odporúčania na párenie požiadať príslušného PCH s dostatočným predstihom – najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky spolu so zaslaním dokladu o zaplatení poplatku klubu za vystavenie odporúčania na párenie. Vystavené Odporúčanie na párenie poradca chovu zasiela chovateľovi do 15 pracovných dní od obdržania žiadosti a všetkých podkladov potrebných k vystaveniu odporúčania, pričom lehota začína plynúť od dátumu obdržania posledného chýbajúceho podkladu.

4. Majiteľ chovnej suky môže písomne požiadať o expresné vystavenie odporúčania na párenie spolu so zaslaním dokladu o zaplatení poplatku klubu za expresné vystavenie odporúčania na párenie, ktoré príslušný PCH vystaví a zašle majiteľovi chovnej suky do 5 pracovných dní. Expresné odporúčanie na párenie sa vydáva majiteľovi chovnej suky maximálne 1x za 2 roky, pričom tento počet sa vzťahuje k chovateľskému zariadeniu, nie k chovnej suke. V prípade častejšieho využitia expresného odporúčania na párenie majiteľ chovnej suky hradí 5-násobok poplatku za expresné vystavenie odporúčania na párenie.

5. V prípade neúspešného párenia (suka nezostala gravidná) alebo v prípade narodenia iba jedného šteniatka je majiteľ chovnej suky v prípade náhradného párenia povinný vyžiadať si od PCH odporúčanie na náhradné párenie.

6. V prípade, že majiteľ chovnej suky navrhne krycieho psa zo zahraničia, je povinný k žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie pripojiť fotokópiu preukazu o pôvode spolu s potvrdením chovnosti krycieho psa v danej krajine.

7. PCH uvedie na odporúčaní maximálne 3 vhodných psov. PCH môže akceptovať návrh majiteľa suky pri výbere vhodného psa na párenie, ak to nie je v rozpore s chovateľskými cieľmi klubu a nie sú odborné výhrady voči výberu psa.

8. Využitie príbuzenskej plemenitby (inbreeding) musí chovateľ vopred konzultovať s príslušným poradcom chovu a predložiť konkrétny chovateľský zámer. Pri nerešpektovaní pokynov poradcu chovu nemusí byť odporúčanie na párenie pre takéto spojenie vydané.

9. Je neprípustné dopĺňať vystavené odporúčanie na párenie v bodoch, ktoré vypĺňa PCH, zo strany chovateľa.

10. Platnosť vystaveného odporúčania na párenie je 12 mesiacov od dátumu vystavenia a platí len na jedno párenie.

11. Spolu s Odporúčaním na párenie zasiela PCH elektronicky chovateľovi aj pokyny pre chovateľa a tlačivo Hlásenie vrhu (príloha č. 7).

Článok VII. Párenie

1. Párenie v zmysle tohto chovateľského poriadku môže prebehnúť len medzi chovnými jedincami, ktoré splnili podmienky chovnosti v Slovenskej republike alebo v príslušných kynologických organizáciách iných krajín, sú zapísaní v registri chovných jedincov a sú uvedení na vystavenom odporúčaní na párenie.

2. K páreniu môže byť využitý len jeden z navrhnutých psov uvedených v odporúčaní na párenie.

3. Na párenie môže byť navrhnutý a následne i využitý aj pes nečlena klubu, musí však byť uchovnený v KCHPS a pri jeho využití je majiteľ danej chovnej suky povinný uhradiť jednorazový poplatok za využitie chovného psa nečlena klubu podľa platného cenníka. Majiteľ chovnej suky je povinný si overiť členstvo majiteľa chovného psa pred jeho využitím. Ak v čase od vydania odporúčania na párenie do využitia chovného psa dôjde k zániku členstva jeho majiteľa, je povinný majiteľ chovnej suky rovnako uhradiť poplatok za využitie chovného psa nečlena klubu z vlastného podnetu, prípadne na výzvu PCH.

4. Pred samotným párením majiteľ krycieho psa je povinný si preveriť, či je na pripúšťanú suku vystavené odporúčanie na párenie.

5. Majiteľ krycieho psa je povinný umožniť jedno opakované párenie v priebehu jedného hárania, ak to požaduje majiteľ suky.

6. V prípade závažných pochybností (zámena krycieho psa, použitie viacerých krycích psov) poradca chovu nariadi vykonanie DNA testu paternity autorizovanou osobou (t.j. odbery krvi od párenej suky, údajne použitého krycieho psa a od všetkých narodených šteniat), ktoré hradí chovateľ. V prípade nedodržania podmienok odporúčania na párenie bude voči tomuto chovateľovi začaté disciplinárne konanie. Podnet na preverenie paternity môže podať len člen klubu. V prípade nepreukázania pochybenia chovateľa bude znášať disciplinárne a finančné následky navrhovateľ (náklady spojené s úhradou testu paternity).

7. Podmienky párenia medzi sebou dohodnú majiteľ chovnej suky a chovného psa. Odporúča sa písomná forma dohody. V prípade, ak je za krytie poskytnuté šteňa, prvý výber prináleží chovateľovi a druhý výber majiteľovi chovného psa, ak nie je dohodnuté inak.

8. Medzi dvoma páreniami chovného psa s rôznymi sukami musí uplynúť aspoň 24 hodín.

9. Majitelia chovných jedincov sú povinní viesť evidenciu párení.

Článok VIII. Vrh/ Neoplodnenie suky

1. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v gravidite aj počas laktácie tak, aby bol zabezpečený správny vývin šteniat.

2. Chovateľ je povinný nahlásiť narodenie šteniat príslušnému poradcovi chovu (tlačivo Hlásenie vrhu) do 10 dní po narodení šteniat. Kópiu tlačiva Hlásenie vrhu zašle chovateľ majiteľovi krycieho psa.

3. Chovateľ na tlačive Hlásenie vrhu uvedie pravdivé údaje o vrhu, o počte živonarodených, mŕtvonarodených, utratených, uhynutých a ponechaných šteniat, ako aj o výskyte prípadných anomálií.

4. V prípade, že suka nezostala gravidná, chovateľ je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušnému poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa do 75 dní po uskutočnenom párení.

5. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, vo výnimočných prípadoch maximálne 3 vrhy v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Maximálny počet vrhov počas chovnosti jednej suky je 5.

6. Počet šteniat v jednom vrhu nie je obmedzený, avšak pri početnejších vrhoch musí chovateľ zabezpečiť v prípade potreby náhradnú výživu, aby v čase odstavu šteňatá dosahovali primeranú hmotnosť.

7. V prípade využitia chovného psa vedeného v KCHPS na krytie suky zo zahraničia, je majiteľ chovného psa povinný zaslať informácie o tomto krytí príslušnému PCH KCHPS.

8. V prípade, že suka nezostala gravidná alebo sa narodilo len jedno šteniatko. má majiteľ chovnej suky právo na opakované párenie (tzv. náhradné krytie) pri najbližšom háraní suky bez finančnej úhrady, ak nie je dohodnuté inak.

9. Chovateľ je povinný strpieť kontrolu vrhu, ktorá môže byť vykonaná po 4. týždni veku šteniat.

10. Chovateľ môže požiadať o kontrolu vrhu. Náklady spojené s touto vyžiadanou kontrolou si hradí samotný chovateľ.

Článok IX. Prihláška na zápis šteniec a čipovanie šteniat

1. Tlačivo Prihláška na zápis šteniat je platné iba s potvrdením, pečiatkou a podpisom od príslušného PCH. Chovateľ zasiela tlačivo Prihláška na zápis šteniat po ich začipovaní spolu s ďalšími potrebnými dokumentami (dokladovanie členstva v SPZ a pod.)  doporučene na adresu príslušného poradcu chovu. Po potvrdení PCH zašle prihlášku na plemennú knihu. V prípade neúplnosti údajov na prihláške, bude táto vrátená chovateľovi na doplnenie.

2. Čipovanie:

a) chovateľ je povinný na vlastné náklady šteňatá nechať čipovať pred zaslaním tlačiva Prihláška na zápis šteniat. Čipovanie vykonáva oprávnený veterinárny lekár, ktorého si vyberá chovateľ, v prihláške musí veterinárny lekár vyplniť údaje o čipovaní (čísla čipov jednotlivých šteniat, dátum vykonania čipovania, meno, vlastnoručný podpis a pečiatka veterinárneho lekára, ktorý čipovanie vykonal),

b) tetovanie v prípade záujmu musí byť taktiež zaznamenané na prihláške na zápis šteniat a v preukaze o pôvode.

3. Chovateľ je povinný zabezpečiť šteňatám všetky náležitosti pre ich riadny vývin.

4. Novému majiteľovi môže byť odovzdané šteňa až po 7 týždni veku v dobrom zdravotnom stave, schopné samostatne prijímať potravu, čipované, odčervené a vakcinované.

5. Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa, o jeho kŕmení, ako aj nárokoch daného plemena. Nesmie zamlčať žiadnu chybu šteňaťa.

6. Vývoz šteniat do zahraničia upravujú normy nadradených orgánov (SPZ, SKJ). Exportné preukazy o pôvode nevydáva klub, ale príslušný nadradený orgán.

Článok X. Právne vzťahy

1.. Právne vzťahy v oblasti vlastníctva psa sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnej legislatívy SR.

2. Pri spolumajiteľstve chovného jedinca musí byť na jednanie v chovateľskej oblasti splnomocnený jeden zo spolumajiteľov. Splnomocnený spolumajiteľ musí predložiť PCH splnomocnenie s overeným podpisom ostatných spolumajiteľov.

3. Pri predaji gravidnej suky prechádzajú na nového majiteľa všetky práva a povinnosti, ak nebolo vopred písomne dohodnuté inak.

4. Náklady spojené s uchovnením jedinca a s chovom hradí majiteľ uchovňovaného jedinca alebo chovateľ (poplatky za uchovnenie plemennej knihe a KCHPS, poplatky spojené s chovateľskou činnosťou, čipovanie, a i.).

5. Súčasťou ceny šteňaťa je preukaz o pôvode a taktiež Petpass, resp. očkovací preukaz.

6. Podmienky pre majiteľov chovných jedincov – nečlenov klubu sa riadi ekonomickou smernicou klubu.

7. Okolnosti spojené s chovateľskou činnosťou, ktoré nie sú obsahom tohto chovateľského poriadku prejednáva výbor klubu a PCH.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. KCHPS sa vo svojej činnosti riadi zásadami a normami FCI, SKJ, SPZ a pravidlami Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SPZ, Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SKJ, Medzinárodného chovateľského poriadku FCI, Stanov FCI, vykonávacích predpisov, smerníc a stratégií FCI.

2. Pri porušení Chovateľského poriadku KCHPS, Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SPZ, Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku SKJ, Medzinárodného chovateľského poriadku FCI, Stanov FCI, vykonávacích predpisov, smerníc a stratégií FCI  môže byť voči majiteľovi chovného jedinca začaté disciplinárne konanie.

Chovateľský poriadok bol schválený na základe uznesenia členskej schôdze konanej dňa 25.02.2018 v Košiciach a nadobúda účinnosť dňom 01.03.2018 a upravený na základe uznesenia členskej schôdze konanej dňa 17.2.2019 vo Zvolene, uznesenia členskej schôdze konanej dňa 1.3.2020 v Košiciach, konferencie konanej dňa 27.3.2022 vo Zvolene a uznesenia členskej schôdze konanej dňa 5.3.2023 vo Zvolene.

Prílohy chovateľského poriadku KCHPS sú dostupné v .pdf verzii.