KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHPS 20.04.2024, Viničné
PRIHLÁŠKA

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom mailu: info@kchps.sk
For another informations please contact us via email: info@kchps.sk

Priložiť doklad o zaplatení výstavného poplatku / Attach entry fee payment confirmation:
* Bankové spojenie/Bank trasnfer:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA
IBAN KÓD: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
VARIABILNÝ SYMBOL: VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 resp. ich kombinácia
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5 MB

Priložiť rodokmeň str. 1 / Attach pedigree p. 1:
Priložiť rodokmeň str. 2 / Attach pedigree p. 2:
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5MB

Plemeno / Breed (povinné/required):

Pohlavie / Gender (povinné/required):

Trieda /Class (povinné/required):

* k prihláške v triede pracovnej, šampiónov a čestnej je potrebné pripojiť certifikát/potvrdenie:
* You need to attach a certificate / confirmation for dog in working, champion and honorary class:
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5MB

Meno psa / Name of the dog (povinné/required):

Plemenná kniha a číslo zápisu / Stud book and Registration Nr. (povinné/required):

Dátum narodenia psa / Date of birth (povinné/required):

Otec / Father (povinné/required):

Matka / Mother (povinné/required):

Chovateľ / Breeder (povinné/required):

Majiteľ / Owner (povinné/required):

Adresa/ Adress (povinné/required):

Email (povinné/required):

Telefón /Phone Nr. (povinné/required):

Poznámka pre organizátora/Comment

Zaslaním dokumentu potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Ďalej súhlasím so zverejnením fotografie psa / psov na webovej stránke usporiadateľa a v tlačovinách, ktoré publikujú správy z klubových podujatí. Prihlásením sa ako majiteľ zaväzujem uhradiť všetky poplatky aj v prípade, že sa výstavy z akýchkoľvek dôvodov nezúčastním. Odoslaním prihlášky prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia výstavného poriadku, ako aj propozície výstavy a že sa im podrobujem.
Hereby I delare, that I am familiar with the GDPR and Show regulations and I conform to them.