Stanovy

stanovy KCHPS.pdf 

Stanovy Klubu chovateľov poľovných sliedičov

Článok I. Názov, sídlo a pôsobnosť

 1. Názov: Slovenský poľovnícky zväz. Klub chovateľov poľovných sliedičov (ďalej len KCHPS alebo klub).
 2. Oficiálna skratka klubu: KCHPS
 3. Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
 4. Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky.

Článok II. Právna povaha a postavenie klubu

 1. KCHPS je dobrovoľné združenie občanov, združujúce chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov poľovných sliedičov a ostatných plemien zastrešených v klube.
 2. KCHPS je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu.
 3. KCHPS je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. Má chovateľskú právomoc zastrešených plemien.
 4. KCHPS môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v nej združení.

Článok III. Poslanie a náplň činnosti klubu

 1. KCHPS riadi, rozvíja a zabezpečuje geneticky zdravý chov a výcvik čistokrvných plemien poľovných sliedičov a ostatných plemien združených v klube v súlade s platnými štandardmi a predpismi FCI, SKJ a SPZ.
 2. Stará sa o zveľadenie chovu zastrešených plemien cieľavedomým zlepšovaním ich chovnej hodnoty a vytvára podmienky pre rozvoj chovateľskej a klubovej činnosti.
 3. Dbá o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt kynológie ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie prirodzených vlôh každého plemena združeného v KCHPS.
 4. Usporadúva v spolupráci s SPZ, prípadne inými právnymi subjektmi výstavy a kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre iné plemená.
 5. Predkladá KR SPZ návrhy na zmeny skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti ako aj iných kynologických predpisov súvisiacich s poľovníckou kynológiou.
 6. Na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými chovateľskými klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky.
 7. Nadväzuje kontakty so zahraničnými chovateľskými klubmi, zahraničnými rozhodcami z exteriéru psov a kynológmi a získané skúsenosti využíva vo svojej činnosti.
 8. Podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia na zabezpečenie zlepšenia chovu plemien združených v KCHPS.
 9. Vzdeláva svojich členov v oblasti kynológie (chov, starostlivosť, príprava na výstavy, výcvik a pod.).
 10. Vykonáva internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.
 11. Sleduje a usmerňuje vývoz šteniat a dospelých jedincov z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí.
 12. Usporadúva klubové akcie: vlohové skúšky, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, výstavy, stretnutia a iné.
 13. Kontroluje, aby sa s poľovnými sliedičmi a ostatnými plemenami združenými v KCHPS zaobchádzalo humánne v rámci zákona na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom psov a to hlavne kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov.
 14. Zastupuje, chráni a presadzuje záujmy členov KCHPS v Slovenskej republike a v zahraničí.
 15. Vedie zoznam členov KCHPS.

Článok IV. Vznik a zánik klubu

 1. Klub chovateľov poľovných sliedičov vznikol v roku 1992.
 2. O ukončení činnosti klubu alebo jeho zlúčení s iným chovateľským klubom rozhoduje konferencia zvolaná iba na tento účel.
 3. Platnosť uznesenia o ukončení alebo zlúčení klubu s iným chovateľským klubom je podmienená 2/3 väčšinou platných hlasov členov klubu.
 4. V prípade zániku klubu členská schôdza menuje likvidačnú komisiu. Tá najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zrušenie oznámi príslušným orgánom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácii. 

Článok V. Členovia, vznik a zánik členstva v klube

 1. Riadny člen
  • Môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike (SR).
  • Môže byť právnická osoba so sídlom na území SR, právnická osoba poveruje fyzickú osobu – držiteľa psa, ktorý musí byť členom klubu ako fyzická osoba.
  • Je schválený výborom klubu.
  • Má hlasovacie právo, môže voliť a byť volený do všetkých orgánov v KCHPS (okrem právnických osôb) – do funkcií vo výbore môžu byť volení len členovia nad 18 rokov.
 2. Čestný člen
  • Je navrhovaný výborom za mimoriadny prínos v chove plemien zastrešených v KCHPS alebo za mimoriadne zásluhy pri rozvoji klubu.
  • O udelení čestného členstva výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi.
  • Nemá hlasovacie právo.
  • Nemôže byť volený do orgánov KCHPS.
 3. Vznik členstva
  • Uchádzač o členstvo v klube podá písomnú prihlášku matrikárovi klubu. Po kladnom vyjadrení výboru a následnom zaplatení zápisného a členského príspevku do klubu sa stáva členom klubu.
  • Matrikár zabezpečí vydanie členského preukazu člena KCHPS.
  • V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo odvolať sa kontrolórovi klubu do 15 dní a najbližšia členská schôdza rozhodne s konečnou platnosťou o prijatí resp. neprijatí za člena.
  • Členom klubu nemôže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
   1. obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu;
   2. vedome predáva psov cez obchodné organizácie alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru KCHPS;
   3. odchováva psov bez preukazu o pôvode.
 1. Členské príspevky
  • Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje výročná členská schôdza resp. konferencia. Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. januára na príslušný kalendárny rok. V opačnom prípade je člen povinný opätovne zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti roku im členstvo vzniká. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok.
 2. Zánik členstva
  • Členstvo v klube zaniká:
   1. dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia o vystúpení z klubu dňom doručenia;
   2. nezaplatením členského poplatku do lehoty na zaplatenie na príslušný kalendárny rok (do 31.1. príslušného kalendárneho roka);
   3. vylúčením člena z klubu, o ktorom rozhoduje výbor KCHPS pri hrubom porušení chovateľského poriadku a stanov KCHPS (deň zániku členstva je dňom rozhodnutia o vylúčení člena);
   4. úmrtím FO, zánikom PO;
   5. zánikom KCHPS.
  • Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za bežný rok a stráca práva a povinnosti člena KCHPS.
  • V prípade vylúčenia člena, sa členstvo môže obnoviť najskôr o 5 rokov.

Článok VI. Práva a povinnosti členov

 1. Práva členov
  • Riadni členovia klubu majú právo:
   1. voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu (s výnimkou čl. V. – bod. 1.4);
   2. zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu a o dianí v klube najmä prostredníctvom oficiálnej web stránky klubu;
   3. zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom a podieľať sa na činnosti klubu;
   4. využívať služby a výhody klubu;
   5. hlasovať na konferencii, členskej schôdzi a v referende;
   6. predkladať návrhy orgánom klubu;
   7. podávať sťažnosti a námietky orgánom klubu.
  • Čestní členovia klubu majú právo:
   1. zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu a o dianí v klube najmä prostredníctvom oficiálnej web stránky klubu;
   2. zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom a podieľať sa na činnosti klubu;
   3. využívať služby a výhody klubu;
   4. predkladať návrhy orgánom klubu;
   5. podávať sťažnosti a námietky orgánom klubu. 
 1. Povinnosti členov
  • Riadni a čestní členovia klubu majú povinnosť:
   1. dodržiavať stanovy klubu a ďalšie platné predpisy a smernice klubu (napr. bonitačný poriadok a i.);
   2. dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné predpisy upravujúce kynologickú činnosť v SR;
   3. hlásiť matrikárovi klubu zmenu priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube do 30 dní;
   4. uviesť kontaktnú emailovú adresu a číslo mobilnej telefónnej siete (zasielanie oznamovacích SMS členom klubu) pre urýchlenie komunikácie s členmi klubu;
   5. do 31.1. príslušného roka uhradiť členský príspevok;
   6. poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca;
   7. plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a zo zverenej funkcie;

Článok VII. Orgány klubu

 1. Orgánmi klubu sú:
  1. konferencia,
  2. členská schôdza,
  3. výbor klubu,
  4. kontrolór.
 2. Štatutárom klubu je predseda a predsedom poverený člen výboru v nevyhnutných prípadoch.
 3. Konferencia
  • Konferencia klubu sa koná spravidla každých 5 rokov (v roku konania snemu SPZ) alebo na žiadosť 2/3 riadnych členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu oznámením každému členovi klubu najneskôr 14 dní pred jej konaním s uvedením dátumu, času, miesta konania a programu rokovania.
  • Konferenciu riadi spravidla predseda alebo iný poverený člen výboru.
  • Hlasovanie je verejné, v prípade rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov môže byť tajné.
  • Úlohou konferencie je:
   1. stanoviť koncepciu pre činnosť klubu na ďalších 5 rokov;
   2. schvaľovať plán činnosti klubu a Výročnú správu o činnosti klubu;
   3. schvaľovať rozpočet klubu a Správu o hospodárení;
   4. určiť výšku zápisného a členského príspevku do klubu, ako aj výšku poplatkov súvisiacich s chovom;
   5. voliť na funkčné obdobie 5 rokov predsedu klubu a ďalších 6 členov výboru;
   6. voliť na funkčné obdobie 5 rokov kontrolóra;
   7. voliť zástupcov klubu do kynologickej rady SPZ;
   8. prejednávať návrhy výboru klubu a členov klubu;
   9. rozhodovať o odvolaniach neprijatých uchádzačov o členstvo v klube a taktiež o odvolaniach členov voči uloženým disciplinárnym opatreniam;
   10. schvaľovať návrhy výboru na udelenie/odňatie čestného členstva;
   11. schvaľovať návrhy na zmenu stanov klubu;
   12. schvaľovať návrhy na zmeny chovateľského poriadku klubu (bonitačný poriadok, podmienky chovnosti a i.).
  • V odôvodnených prípadoch môže výbor klubu zvolať mimoriadnu konferenciu aj mimo roku konania konferencie (ukončenia funkčného obdobia v súlade so stanovami KCHPS a SPZ).
  • O rokovaní a uzneseniach prijatých na konferencii sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda klubu, zapisovateľ a overovateľ.
  • Uznesenia konferencie sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov klubu.
 4. Členská schôdza
  • Členskú schôdzu klubu zvoláva výbor, minimálne raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor na základe písomnej žiadosti aspoň 1/3 riadnych členov klubu alebo na žiadosť kynologickej rady SPZ.
  • Výbor klubu oznámi všetkým členom konanie členskej schôdze s uvedením dátumu, času, miesta a programu rokovania najmenej 10 dní pred jej konaním.
  • Členskú schôdzu riadi spravidla predseda alebo iný poverený člen výboru.
  • Hlasovanie je verejné, v prípade rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov môže byť tajné.
  • Do pôsobnosti členskej schôdze klubu prináleží najmä:
   1. schvaľovať plán činnosti klubu a Výročnú správu o činnosti klubu;
   2. schvaľovať rozpočet klubu a Správu o hospodárení;
   3. určiť výšku zápisného a členského príspevku do klubu, ako aj výšku poplatkov súvisiacich s chovom;
   4. prejednávať návrhy výboru klubu a členov klubu;
   5. rozhodovať o odvolaniach neprijatých uchádzačov o členstvo v klube a taktiež o odvolaniach členov voči uloženým disciplinárnym opatreniam;
   6. schvaľovať návrhy výboru na udelenie/odňatie čestného členstva;
   7. schvaľovať návrhy na zmenu stanov klubu;
   8. schvaľovať návrhy na zmeny chovateľského poriadku klubu (bonitačný poriadok, podmienky chovnosti a i.);
   9. schvaľovať a potvrdiť všetky zmeny vo výbore klubu, ako sú kooptácia nového člena výboru či zmena funkcie členov výboru.
  • O rokovaní a uzneseniach prijatých na členskej schôdzi sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda klubu, zapisovateľ a overovateľ.
  • Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov klubu.
 1. Výbor klubu
  • Výbor klubu je výkonný orgán klubu pozostávajúci zo 7 členov. Funkcie členov výboru sú: predseda, podpredseda, tajomník, ekonóm, matrikár, výcvikár, člen výboru bez funkcie. Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami a konferenciami.
  • Volebné obdobie výboru je 5 – ročné, začína a končí konferenciou konanou v roku snemu SPZ. Pri doplňujúcich voľbách mandát zaniká v roku konania snemu SPZ. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s funkciou kontrolóra.
  • Mandát zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením z funkcie, odvolaním z funkcie, vylúčením člena z KCHPS, zánikom členstva v KCHPS.
  • Výbor klubu menuje poradcu chovu pre príslušné plemeno resp. plemená. Odporúčanie na párenie, súhlas na zápis šteniat do Slovenskej plemennej knihy psov a vydávanie exportných preukazov o pôvode udeľuje príslušný poradca chovu. Ak poradca chovu nie je členom výboru, môže byť prizvaný na rokovanie výboru v prípade prejednávania záležitostí spojených s chovateľskou činnosťou.
  • Do pôsobnosti výboru klubu prináleží najmä:
   1. zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z poslania klubu a uznesení členskej schôdze resp. konferencie na princípe hospodárnosti;
   2. zastupovať klub pri rokovaní s vyššími orgánmi zväzu a inými domácimi a zahraničnými organizáciami;
   3. podávať návrhy v oblasti chovu a výstav psov, ako aj skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, vyšším orgánom zväzu;
   4. spracovávať koncepciu chovu plemena a navrhovať podmienky chovnosti a schvaľovať prípadné výnimky z týchto podmienok za účasti príslušného poradcu chovu;
   5. navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru;
   6. navrhovať rozhodcov pre posudzovanie exteriéru na klubové, špeciálne a celoštátne výstavy;
   7. schvaľovať organizačné zabezpečenie klubových podujatí;
   8. plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie;
   9. vydávať interné smernice;
   10. prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov klubu a vydávať členské preukazy novým členom;
   11. zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1 – krát za rok;
   12. dbať o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, ako aj predpisov zastrešujúceho orgánu SPZ, predpisov SKJ a FCI;
   13. uhradiť členský poplatok Slovenskému poľovníckemu zväzu za členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ (kolektívni členovia) z prostriedkov klubu.
  • O zvlášť dôležitých otázkach týkajúcich sa klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle požadované otázky všetkým členom klubu s hlasovacím právom. Referendum je platné ak nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov KCHPS vyjadrí súhlasné stanovisko k nastolenej otázke. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 riadnych členov klubu.
  • Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2 – krát v kalendárnom roku a zvoláva ho predseda. Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje kontrolór s hlasom poradným.
  • Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Výbor klubu môže rokovať aj konferenčným a korešpondenčným spôsobom, pokiaľ je to potrebné a účelové z časového, alebo ekonomického hľadiska a závažnosť problematiky rokovania to umožní.
  • Hlasovanie je platné ak nadpolovičná väčšina vysloví rovnaké stanovisko. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
  • Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnice, ktoré podpisuje predseda klubu a zapisovateľ, a do 15 dní ich doručí členom výboru a kontrolórovi klubu.
  • Zastrešujúcej organizácii (SPZ) podáva správu o svojej činnosti a zo zasadnutí členskej schôdze posiela zápisnice do 30 dní od ich konania.
  • Výbor klubu má disciplinárnu právomoc a môže rozhodnúť o udelení disciplinárneho opatrenia. O tejto skutočnosti upovedomí disciplinárne riešeného člena klubu písomne so zdôvodnením okolností, ktoré boli rozhodujúce pre udelenie disciplinárneho opatrenia.
  • Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnutí.
  • V prípade zániku mandátu na výkon funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný do najbližšej členskej schôdze vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá schváliť na najbližšej členskej schôdzi. Uvoľnený člen výboru je povinný odovzdať príslušnú agendu do 7 dní kooptovanému členovi výboru, resp. výborom poverenému členovi výboru alebo kontrolórovi.
  • V prípade zániku mandátu všetkých členov výboru, agenda musí byť odovzdaná novozvoleným členom výboru do 7 dní.
  • Funkcie členov výboru sú čestné a náklady spojené s výkonom funkcií sú hradené v rámci rozpočtu klubu podľa všeobecne záväzných predpisov. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny za predpokladu, že to umožňuje finančná situácia v klube. Výšku odmeny navrhuje výbor a predloží členskej schôdzi na schválenie.
  • Výbor klubu je povinný bezodkladne predložiť kontrolórovi klubu na jeho požiadanie všetky požadované doklady a písomnosti klubu.
 1. Kontrolór klubu
  • Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, ktorý je volený do tejto funkcie konferenciou, resp. členskou schôdzou na päťročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. Kontrolór klubu má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Kontrolu vykonáva podľa potreby, minimálne 2 krát za rok.
  • Vykonáva kontrolu činnosti klubu:
   1. kontroluje činnosť výboru klubu;
   2. v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu;
   3. kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu;
   4. kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu;
   5. prijíma odvolania neprijatých uchádzačov o členstvo a odvolania členov voči udeleným disciplinárnym opatreniam;
   6. raz ročne vykonáva revíziu pokladne za účasti predsedu klubu (príjmy a výdaje finančných prostriedkov klubu).
  • Kontrolór klubu dáva v prípade nečinnosti výboru podnet na jeho zvolanie. Ak výbor nekoná, kontrolór klubu môže požiadať kynologickú radu SPZ o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.
  • Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu resp. konferencii. Predkladá členskej schôdzi resp. konferencii správu o svojej činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských schôdzí zistené nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení.
  • Funkcia kontrolóra klubu je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov.

Článok VIII. Členská disciplína a disciplinárne konanie

 1. Členská disciplína
  • Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu. Priestupky voči členskej disciplíne rieši neodkladne a o výsledkoch informuje členskú základňu. Závažné priestupky rieši okamžite a o výsledkoch informuje členskú základňu. Proti rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie členskej schôdzi u kontrolóra.
 1. Disciplinárne konanie
  • Disciplinárnym konaním výbor klubu rozhoduje o členovi, ktorý:
   1. vážne poškodzuje záujmy KCHPS;
   2. koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov klubu;
   3. porušuje stanovy a chovateľský poriadok klubu, ako aj predpisy FCI, SKJ a SPZ;
   4. koná v rozpore zo zákonom o ochrane zvierat a o veterinárnej starostlivosti, ako aj nariadeniami upravujúcimi podmienky držania psov.
  • Návrh na disciplinárne konanie podáva člen klubu kontrolórovi, ktorý bezodkladne písomný podnet posunie výboru klubu. Výbor klubu má rozhodnúť o podanom podnete v lehote do 30 dní. V tejto lehote je dotknutý člen vyzvaný k písomnému vyjadreniu do 14 dní. V prípade uplynutia tejto lehoty výbor rozhoduje v danom podnete aj bez písomného stanoviska dotknutého člena.
  • Opatrenia, ktoré môžu byť v disciplinárnom konaní udelené:
   1. písomné upozornenie;
   2. zákaz činnosti v klube (výkon funkcie, chovu a pod.) na dobu 1 – 5 rokov;
   3. vylúčenie člena z klubu.

Článok IX. Hospodárenie klubu

 1. Klub hospodári s finančnými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, schváleného rozpočtu na príslušný rok a plánu práce.
 2. S finančnými a hmotnými prostriedkami  klub nakladá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárnosti.
 3. Zdrojom príjmov klubu, ktoré priamo súvisia s činnosťou:
  1. zápisné a členské príspevky;
  2. príjmy z poplatkov z chovateľskej činnosti a z akcií organizovaných klubom;
  3. príjmy z hospodárenia s finančnými prostriedkami;
  4. dotácie;
  5. dobrovoľné príspevky a dary na činnosť klubu;
  6. výnosy z hospodárskej činnosti v rámci stanov klubu, ktoré sú oslobodené od dane.
 4. Príjmy klubu môžu byť použité iba na zabezpečenie poslania a cieľov klubu.
 5. Finančné prostriedky získané z horeuvedených zdrojov môžu byť vynaložené len na nasledovné:
  1. plnenie cieľov klubu;
  2. zabezpečenie chodu klubu a propagácie klubu;
  3. výdavky spojené s organizáciu klubových podujatí, výstav, bonitácí, skúšok a školení;
  4. príspevky pre rozhodcov, posudzovateľov a iných odborníkov vo výške a forme určenej výborom podľa internej smernice;
  5. prenájom priestorov na prevádzkovanie činnosti klubu;
  6. údržba priestorov klubu a priestorov prenajatých klubom;
  7. nákup materiálu a pomôcok na skvalitnenie podmienok potrebných pre plnenie cieľov klubu;
  8. náklady spojené s prepravou osôb a psov;
  9. administratívne náklady na prevádzku klubu;
  10. administratívne náklady na tlač certifikátov a potvrdení o absolvovaní výstav, bonitácií, skúšok a iných akcií ktoré usporiada klub;
  11. odmena pre výcvikárov, poradcov chovu, funkcionárov a členov výboru vo výške a forme určenej výborom podľa internej smernice;
  12. výdavky za služby výcvikára, rozhodcu, kynológa a iného odborníka potrebného pre plynulý chod klubu vo výške a forme určenej výborom podľa internej smernice;
  13. náklady spojené s účasťou na vedeckých konferenciách, výstavách a certifikovaných kurzoch na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré sú schválené výborom klubu.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve SR, reglementu FCI, predpisom zastrešujúcej organizácie SPZ a predpisom SKJ.
 2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako aj vydávaniu vnútorných predpisov.
 3. Tieto stanovy boli schválené Výročnou členskou schôdzou KCHPS dňa 26. 02. 2017 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 4. Rušia sa stanovy schválené na mimoriadnej členskej schôdzi zo dňa 15. 06. 2013.

V Bratislave dňa 26. 02. 2017