Poplatky

NÁZOV ÚČTU:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
IČO: 31 785 778

Zápisné a členské:

 • zápisné 10 €  (variabilný symbol 10)
 • členské pre člena SPZ  15 €  (variabilný symbol 20)
 • členské pre nečlena SPZ (kolektívny člen) 20 €  (VS 20)
 • členské pre invalidných dôchodcov znížené o 50 % (VS 20)

– platí sa prevodom po odoslaní on-line prihlasovacieho formulára a odsúhlasení výborom, spolu s členským (VS 1020). V prípade prvej platby po prijatí za člena úhrada prevodom v plnej výške bez ohľadu na dátum vzniku členstva, inak prevodom vopred najneskôr do 31.1. príslušného roka.

Nedodržanie termínu má za následok zánik členstva a nové prihlásenie so všetkými náležitosťami.

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky –  15 €  (variabilný symbol 30) – platí sa prevodom pred odoslaním prihlášky na kontrolu
 • uchovnenie jedinca –  20 €  (variabilný symbol 35)  – platí sa prevodom pred odoslaním dokladov a žiadosti poradcovi chovu o potvrdenie chovnej spôsobilosti

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie psom  –  15 € (variabilný symbol 40)  – platba prevodom pred odoslaním žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie psom (do 5 pracovných dní)*  –  50 € (variabilný symbol 50) – platba prevodom pred odoslaním žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.

*žiadosť o expresné odporúčanie je možné požadovať  max. 1 x za 2 roky, inak sa účtuje 5-násobok poplatku

 • krytie psom uchovneným v KCHPS v majetku nečlena klubu – 20 €  (variabilný symbol 90) – platí majiteľ suky prevodom spolu so zaslaním potvrdenia o párení
 • dodatočné vystavenie odporúčania na krytie z iných dôvodov – 40 €  (variabilný symbol 110) – platba prevodom po odsúhlasení žiadosti.

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky – 20 € (variabilný symbol 30) – platí sa prevodom pred odoslaním prihlášky na kontrolu
 • uchovnenie jedinca –  100 €  (variabilný symbol 35) – platí sa prevodom pred odoslaním dokladov a žiadosti poradcovi chovu o potvrdenie chovnej spôsobilosti

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie  –  100 € (variabilný symbol 40 ) – platí majiteľ suky prevodom pred odoslaním žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie (do 5 pracovných dní)* –  150 € (variabilný symbol 50) – platí sa prevodom pred odoslaním žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie

                  *expresné odporúčanie je možné požadovať max. 1 x za 2 roky, inak sa účtuje 5-násobok poplatku

 • dodatočné vystavenie odporúčania na krytie z iných dôvodov –  100 €  (variabilný symbol 110) – platí sa prevodom po odsúhlasení žiadosti
 • zaradenie chovného jedinca nečlena KCHPS do zoznamu chovných jedincov na web stránke klubu –  50 € ročne (variabilný symbol 120) – platí sa prevodom, 1 x ročne do 31.12. predchádzajúceho roka