Tlačivá

Prihláška na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky (Chovateľský poriadok KCHPS príloha č. 4)

Tlačivo na vyhodnotenie RTG DBK

Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti (Chovateľský poriadok KCHPS príloha č. 3)

Smernica SKJ: CHRANENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV

Žiadosť o registrovaný názov chovu

Pokyny pre majiteľov chovných súk 

Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie (Chovateľský poriadok KCHPS príloha č. 6) – zaslať poradcovi chovu

Formulár Hlásenie vrhu šteniec  (Chovateľský poriadok KCHPS príloha č. 7) – Do 10 dní po narodení šteniat pošle chovateľ originál hlásenia vrhu poradcovi chovu, ktorý mu vydal odporúčanie na párenie, kópiu pošle majiteľovi psa. Neoplodnenie suky je chovateľ povinný ohlásiť poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa do 75 dní po uskutočnenom párení.

Prihláška na zápis šteniec – zaslať poradcovi chovu

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode psa

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode psa

Chovateľský poriadok KCHPS platný od 5.3.2023

Skúšobný poriadok CHSPS

Stanovy KCHPS

Výstavný poriadok

Skúšobný poriadok

Štatút udeľovania ocenenia „Vodič sliedičov KCHPS“