Všeobecné pravidlá webstránky

© Obsah na stránkach, grafika, fotografie a ďalšie materiály podliehajú autorským právam, preto nie je dovolené ich preberať, kopírovať a ďalej prezentovať bez súhlasu autora. ©

OBSAH STRÁNOK A ICH AKTUALIZÁCIA

Pravidelná aktualizácia stránky prebieha raz do mesiaca (k 1. dňu príslušného mesiaca). Do aktualizácie budú zaradené príspevky a výsledky klubových akcií zaslané do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Príspevky poslané po tomto termíne budú zaradené až do nasledujúcej aktualizácie stránky.

Pravidelná aktualizácia sekcií sliediče a vodné psy (dopĺňanie výsledkov a fotografií chovných jedincov, šampiónov, zmeny údajov chovateľských staníc a i.) prebieha raz za štvrťrok.

Webmaster a poradcovia chovu môžu aktualizovať stránku aj mimo pravidelného termínu pre aktualizáciu jednotlivých sekcií.

Právo bezplatne inzerovať (šteniatka s PP zo svojej CHS, svoje krycie psy, predaj jedinca v ich vlastníctve a pod.) a prezentovať svoje psy (úspechy členov, chovné jedince, galéria šampiónov, chovateľské stanice) na web stránkach klubu majú len riadni členovia klubu.

Za správnosť zaslaných údajov zodpovedá ich autor.

  • Záložky chovné psy/ chovné suky 

Každému novouchovnenému jedincovi vo vlastníctve riadneho člena klubu bude vytvorená karta chovného jedinca, akonáhle majiteľ jedinca zašle preukaz o pôvode, v ktorom je chovnosť jedinca potvrdená plemennou knihou.

Majiteľ – člen klubu môže dopĺňať informácie o danom jedincovi (zaslaním kontaktného formulára). Všetky informácie o získaných tituloch, absolvovaných skúškach a vyšetreniach musia byť podložené oskenovaným oficiálnym dokumentom (certifikátom, diplomom, rozhodcovskou tabuľkou, posudkovým listom a pod.)

Ku každému jedincovi je možné priradiť 4 kvalitné fotografie (max. veľkosť jednej fotografie 2MB, rozlíšenie 1280 x 768), pričom na jednej z nich je pes nafotený v postoji a na druhej je nafotený portrét hlavy. Ďalšie dve fotografie sú podľa vlastného výberu majiteľa chovného jedinca. Nekvalitné a rozmazané fotografie nebudú použité.

Členovia klubu môžu údaje o chovnom jedincovi aktualizovať prostredníctvom formulára po predchádzajúcom prihlásení sa. Aktualizácia prebieha prebieha raz za štvrťrok.

Záložka Galéria šampiónov

Do galérie šampiónov môže byť pridaný jedinec v majetku riadneho člena klubu (na základe preukázania majiteľstva v Preukaze o pôvode psa), ktorý je národným alebo medzinárodným šampiónom (exteriér, výkon). Do tejto sekcie sú automaticky zaradené všetky jedince s titulom Klubový šampión krásy mladých, Klubový šampión krásy a Klubový šampión práce. Všetky informácie o získaných tituloch musia byť podložené oskenovaným oficiálnym certifikátom resp. diplomom. Ku každému jedincovi je možné priradiť 1 fotografiu jedinca v postoji (max. veľkosť jednej fotografie 2MB, rozlíšenie 1280 x 768). Nekvalitné a rozmazané fotografie nebudú použité.

Členovia klubu môžu údaje o jedincovi v galérii šampiónov aktualizovať prostredníctvom formulára po predchádzajúcom prihlásení sa. Aktualizácia prebieha prebieha raz za štvrťrok.

  • Záložka Chovateľské stanice

Členovia klubu môžu údaje o svojej chovateľskej stanici aktualizovať prostredníctvom formulára po predchádzajúcom prihlásení sa. Aktualizácia prebieha prebieha raz za štvrťrok.

  • Záložka Úspechy členov

Riadni členovia klubu môžu písať príspevky o úspechoch ich zverencov či už na poli výstavnom, pracovnom ale aj pri iných aktivitách. Rozsah príspevku nesmie prekročiť 2500 znakov vrátane medzier. Maximálny počet fotografií priložených k jednému príspevku je 3 (max. veľkosť jednej fotografie 2MB, rozlíšenie 1280 x 768) . Nekvalitné a rozmazané fotografie nebudú použité.

Členovia klubu môžu príspevky do záložky Úspechy členov pridávať prostredníctvom formulára po predchádzajúcom prihlásení sa.


Ostatné príspevky na doplnenie stránok, fotky, a ďalší materiál zasielajte na email: info@kchps.sk


DISKUSIA

Do diskusie môžu aktívne prispievať len riadni členovia klubu po prihlásení sa. Každý prispievateľ sa podrobuje pravidlám fóra, ktoré sú dostupné priamo vo fóre. Za vložený obsah zodpovedá prihlásený autor.