Konanie hromadnej akcie – klubovej výstavy v súčasnosti  podľa platných nariadení (Vestník  vlády SR, roč. 31, 199/2021 V. v. SR) nie je umožnené. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky spolu s posúdením exteriéru v súlade so schválenou výnimkou z podmienok chovnosti bude realizované v máji. O presnom termíne, mieste konania a podrobnostiach budete v krátkej dobe informovaní.

Už v materiáloch pripravených pre členskú schôdzu výcvikár klubu Martin Sýkora uviedol, že vzhľadom na platné opatrenia nebolo možné usporiadať Chovné skúšky poľovných sliedičov a že o náhradnom termíne budú členovia klubu upovedomení na klubových web stránkach.

V súčasnosti síce je dovolené konanie hromadných podujatí do 6 osôb – v našom prípade klubových skúšok, avšak podľa platného uznesenia prezídia SPK z roku 2018 v termíne od 15.5. do 30.6. nemôžu byť konané skúšky, na ktorých sú skúšané disciplíny hľadanie, sliedenie alebo durenie. Zároveň výška plodín vo väčšine lokalít s dostatkom zveri už v teraz (začiatok mája) neumožňuje korektné posúdenie niektorých disciplín. Hneď ako to podmienky dovolia plánujeme tieto skúšky zorganizovať. Pre chovné ale i pre všetky ostatné skúšky platí, že ak to bude nevyhnutné pre dodržanie aktuálne platných proticovidových opatrení, budeme zvažovať aj použitie neštandardných organizačných postupov, preto by sme Vás chceli dopredu poprosiť o pochopenie. Výcvikár vo svojej správe okrem iného konštatoval, že v uplynulom roku sa osvedčila možnosť uznať za klubové skúšky, z pohľadu splnenia podmienok chovnosti, aj skúšky organizované niektorou OPK, na ktoré bude môcť po dohode navrhnúť rozhodcov náš klub. Ak má niekto z členov možnosť a záujem dohodnúť takúto spoluprácu s OPK veľmi rád výcvikár pomôže so zabezpečením.