Podklady spolu s programom členskej schôdze boli zaslané členom klubu na email evidovaný u matrikárky klubu a zverejnené na klubovej webstránke v sekcii “Zápisnice”.

Členská schôdza bude prebiehať korešpondenčne od 31.03.2021 do 05.04.2021.

PROGRAM
členskej schôdze konanej korešpondenčne z dôvodu platných protipandemických opatrení na prerokovanie nevyhnutných bodov potrebných pre ďalší chod klubu a organizáciu klubových podujatí.

1. Úvod,
2. správa o činnosti klubu za rok 2020,
3. správa ekonóma klubu za rok 2020 a rozpočet klubu na rok 2021,
4. správa matrikára klubu za rok 2020,
5. správa výcvikára klubu za rok 2020,
6. správa kontrolóra klubu za rok 2020,
7. správy jednotlivých poradcov chovu za rok 2020,
8. výstavný pes roka 2020,
9. pracovný pes roka 2020,
10. plán činnosti klubu na rok 2021,
11. návrh uznesení.