Chovné podmienky

Všeobecné podmienky:

 • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
 • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
 • klinické vyšetrenie luxácie patel po 12. mesiaci veku jedinca (max. stupeň 1; nepáriť 2 jedince so stupňom 1)
 • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

 • absolvovanie 2 výstav, z toho:
  • 1 x výstava vyššieho typu (národná alebo medzinárodná pod FCI), a
  • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS.
  • Známka „výborný“ alebo „veľmi dobrý“,
  • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
 • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
 • zhryz podľa platného medzinárodného štandardu, neplnochruposť
  nie je vylučujúcou chybou
 • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
  • pes 40 cm
  • suka 38 cm
  • tolerancia 2 cm nad a 3 cm pod túto výšku

Zdravie:

 • klinické vyšetrenie luxácie patel po 12. mesiaci veku jedinca (max. stupeň 1; nepáriť 2 jedince so stupňom 1)
 • genetické vyšetrenie ochorenia von Willebrand typ III. Kooikerhondje. Z chovu budú vylúčené jedince s výsledkom vyšetrenia VWD typ 3 „affected“ (klinicky chorý jedinec) a s výsledkom „carrier“ (prenášač)
 • Genetické vyšetrenie ochorenia Nekrotizujúca myelopatia (ENM) s výsledkom N/N (negatívny) alebo N/C (prenášač). Prenášača (N/C) je možné páriť iba s jedincom s výsledkom negatívny (N/N)
 • Klinické vyšetrenie očí na dedičné očné vady s informatívnym charakterom. Certifikát vydaný veterinárnym špecialistom (EESVO, ECVO) nie je starší ako 24 mesiacov.
 • Genetické vyšetrenie ochorenia Polymyositis (PM) – vždy jeden z chovného páru musí byť čistý (clear), druhý z páru môže byť čistý (clear) alebo prenášač (carrier) a obmedzene aj postihnutý (affected) homozygot – increased risk, pokiaľ sa neprejavili klinické príznaky. Pred krytím sa odporúča u postihnutého homozygota vykonať vyšetrenie na hladinu kreatínkinázy. Pri jej zvýšení sa chov neodporúča.

podrobné podmienky a informácie nájdete v chovateľskom poriadku KCHPS