Chovné podmienky

Všeobecné podmienky:

  • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
  • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
  • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
  • klinické vyšetrenie luxácie patel po 12. mesiaci veku jedinca (max. stupeň 1; nepáriť 2 jedince so stupňom 1)
  • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

  • absolvovanie 2 výstav, z toho:
    • 1 x výstava vyššieho typu (národná alebo medzinárodná pod FCI), a
    • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS.
    • Známka „výborný“ alebo „veľmi dobrý“,
    • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
  • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
  • chrup úplný, zhryz podľa platného medzinárodného štandardu
  • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
    • pes 40 cm
    • suka 38 cm
    • tolerancia 2 cm nad a 3 cm pod túto výšku

Zdravie:

  • klinické vyšetrenie luxácie patel po 12. mesiaci veku jedinca (max. stupeň 1; nepáriť 2 jedince so stupňom 1)
  • genetické vyšetrenie ochorenia von Willebrand typ III. Kooikerhondje. Z chovu budú vylúčené jedince s výsledkom vyšetrenia VWD typ 3 „affected“ (klinicky chorý jedinec) a s výsledkom „carrier“ (prenášač)