V prípade nejasností kontaktujte Ing. Martina Sýkoru mailom: martin.sykora@lesy.sk alebo telefonicky: 0918 333 573

Priložiť rodokmeň str. 1 / Attach pedigree:
Priložiť rodokmeň str. 2 / Attach pedigree:
Prílohy musia byť o max. veľkosti 5MB

Pes bude hodnotený podľa skúšobného poriadku:
JSMP*JSR**
* CACT sa zadáva iba pri JSMP.
** CACT sa pri JSR zadáva iba pre španiele

Meno psa (povinné):

Pohlavie (povinné):

Dátum narodenia psa (povinné):

Plemeno (povinné):

Plemenná kniha a číslo zápisu (povinné):

Otec (povinné):

Matka (povinné):

Chovateľ (povinné):

Majiteľ (povinné):

Adresa majiteľa (povinné):

Email (povinné):

Telefón (povinné):

Vodič na skúškach(povinné):

Členstvo v SPZ (povinné):

Adresa vodiča (povinné):

Poznámka pre organizátora

Zaslaním prihlášky potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.Zároveň prehlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa/suku predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojim psom/sukou.
Stanovený poplatok zaplatím do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia prihlášky organizátorom, v opačnom prípade je prihláška stornovaná.