V prípade nejasností kontaktujte Ing. Martina Sýkoru, mail - martin.sykora@lesy.sk alebo telefon +421 918 333 573

Účastník (povinné):

Adresa účastníka (povinné):

Email (povinné):

Telefón (povinné):

Členstvo v KCHPS (povinné):

Poznámka organizátora
V prípade, že sa akcie zúčastníte aj so psom, vyplňte prosím nasledujúce údaje. Ak prídete bez psa, vyplňte X

Meno psa (povinné):

Pohlavie (povinné):

Dátum narodenia psa (povinné):

Plemeno (povinné):

Zaslaním prihlášky potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.Zároveň prehlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa/suku predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojim psom/sukou.
Stanovený poplatok zaplatím do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia prihlášky organizátorom, v opačnom prípade je prihláška stornovaná.