Víťazom súťaže PRACOVNÝ PES ROKA 2022 sa stal
pes plemena nemecký prepeličiar
MEK od Walczaka
majiteľ: Marián Perina

Meno psa/suky Plemeno Majiteľ Celkový počet bodov Miesto Miesto v rámci plemena
Mek od Walczaka NP M. Perina 1595 1. 1.NP
Art z Trnávky NP M. Perina 864 2. 2.NP
CARKA Jankina záhrada WSS V. Janeková, Bc. 828 3. 1.WSS
Jack z Šilhanova chovu NP E. Bleho 734 4. 3.NP
BOBA Jankina záhrada WSS V. Janeková, Bc. 396 5. 2.WSS
NYLIRAM CASTLES IN THE AIR WSS I. Blaho 146 6. 3.WSS

Štatút súťaže „Pracovný pes roka“

Všeobecné informácie o súťaži, jej priebehu a vyhlasovaní výsledkov:

 • súťaž je vypísaná pre všetky plemená (so skúškou), ktoré združuje KCHPS a vyhodnocovanie prebieha celkovo za všetky plemená
 • do súťaže sa zarátavajú skúšky a súťaže za kalendárny rok (od 1.januára príslušného roku do 31. decembra príslušného roku) usporiadané pod záštitou FCI a jej partnerskými kynologickými organizáciami (napr. KC)
 • jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul „Pracovný pes roka KCHPS“, bude odmenený vecnou cenou a bude uvedený na web stránke KCHPS
 • víťazovi bude vecná cena odovzdaná oficiálne na najbližšej výstave organizovanej KCHPS v nasledujúcom roku
 • poradie všetkých prihlásených jedincov a výsledky súťaže budú uverejnené na web stránke KCHPS do 30 dní odo dňa uzávierky súťaže

Podmienky účasti na súťaži:

 • Jedinca môže do súťaže prihlásiť výlučne jeho majiteľ
 • Majiteľ prihláseného jedinca je člen KCHPS
 • Jedinec musí byť zapísaný v SPKP

Pravidlá súťaže:

 • Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s vyšším bodovým hodnotením zo skúšok a súťaží organizovaných KCHPS, ďalej mladší jedinec pred starším, potom suka pred psom. Ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
 • Počet bodov bude daný podľa skutočne dosiahnutých bodov zapísaných v rozhodcovskej tabuľke z danej skúšky, súťaže, alebo memoriálu. Dosiahnuté
  body sa sčítajú s bonusovými bodmi stanovenými za víťazstvo a získanie ceny, v ktorej skončil.
 • Pri účasti na vyšších typoch skúšok sa započítavajú aj bonusové body za získaný titul, t. j. CCT, CACT, res. CACT, CACIT, res. CACIT.
 • Rovnakým spôsobom sa započítavajú aj zahraničné skúšky a súťaže organizované pod záštitou FCI resp. partnerských organizácií
 • Pri skúškach z vodnej práce, je treba prihliadať k malému počtu získaných bodov, sa získané body zdvojnásobia.
 • V prípade viacnásobnej účasti na jednom type skúšok, sa do súťaže započítava bodový zisk každej z nich.

Prihlasovanie so súťaže:

 • Prihlásiť jedinca do súťaže „Pracovný pes roka KCHPS“ je možné písomne alebo e-mailom len do termínu uzávierky (15. januára nasledujúceho roku) súťaže
 • je potrebné zaslať kópie alebo scany:
  1. fotokópie preukazu o pôvode (PP),
  2. fotokópie rozhodcovských tabuliek (RT) z jednotlivých akcií
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ
 • Podklady zasielajte na adresu alebo emailom výcvikárovi klubu: Ing. Martin Sýkora, Hlavná 591/48, 951 76 Tesárske Mlyňany, mobil: 0918 333 573, e-mail: martin.sykora@lesy.sk
 • Do súťaže nebudú zaradené neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky
 • Uzávierka prihlášok pre rok 2020 je do 15.1. 2021
víťazstvo (okrem CHSPS) 15 bodov

I.     cena


30 bodov


II.   cena


20 bodov


III.  cena


10 bodov


CCT


30 bodov


res. CACT


30 bodov


CACT


50 bodov


res. CACIT


100 bodov


CACIT


200 bodov