Preambula
Exteriér, ale i povaha každého plemena psov je odrazom práce, pre ktorú bolo dané plemeno vyšľachtené. Je povinnosťou každého chovateľa i každého klubu chovateľov zabezpečiť, aby sa plemená psov využívali pre charakteristické činnosti a vytvárali sa tak podmienky pre zachovanie a rozvoj typických čŕt povahy, temperamentu, ale i zovňajšku.
Úroveň chovu plemien pracovných psov je závislá na veľkosti populácií a vytváraní selekčného tlaku pri výbere chovných jedincov. Skúšky z výkonu sú v tomto ohľade multifunkčným nástrojom, pretože umožňujú jednak posúdenie kvality populácie i chovných jedincov, zároveň sú i výbornou možnosťou propagácie plemien sliedičov medzi aktívnymi poľovníkmi i širšou poľovníckou verejnosťou. Dobrá propagácia vytvára predpoklad väčšieho rozšírenia sliedičov.
Cieľom tohto ocenenia je preto dať za príklad vodičov sliedičov, ktorí dlhodobo pracujú s týmito plemenami, predvádzajú ich na skúškach a prispievajú tak k ich propagácii i udržaniu typických vlastností v chove. Ambíciou je tiež nadviazať na tradíciu udeľovania týchto ocenení pochádzajúcu ešte z čias spoločného československého klubu.

Vyznamenanie je rozdelené do 3 stupňov. Udeľuje sa členom klubu chovateľov poľovných sliedičov (KCHPS) na základe ich žiadosti a po splnení nižšie uvedených kritérií.

A) Kritériá pre udelenie ocenenia
Pod splnením kritéria pre predvedenie jedincov na skúškach sa rozumie predvedenie rôznych jedincov, resp. jedným psom je možné kritéria naplniť len v prípade, že bol predvádzaný na skúškach v rámci rôznych kritérií, teda nezapočítava sa viacnásobná účasť toho istého psa na skúškach v rámci jedného kritéria. Platia skúšky vykonané v Slovenskej republike a im zodpovedajúce skúšky v zahraničí.

III. stupeň – bronzový odznak „Vodič sliedičov KCHPS“
1. Členstvo v KCHPS minimálne 5 rokov a nebol mu uložený disciplinárny trest za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku klubu.
2. Na skúškach predviedol
2.1. najmenej 3 rôznych jedincov na JSMP alebo JSR, z toho minimálne 2 v I. cene,
2.2. najmenej 3 rôznych jedincov na iných typoch skúšok ako sú FSMP, FSR, LSMP, LSR, ŠVP, FD, SVMP, CHSPS,
2.3. aspoň 1 jedinca na VSMP, VSR alebo SD.

II. stupeň – strieborný odznak „Vodič sliedičov KCHPS“
3. Členstvo v KCHPS minimálne 8 rokov a nebol mu uložený disciplinárny trest za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku klubu.
4. Na skúškach predviedol
4.1. najmenej 4 rôznych jedincov na JSMP alebo JSR, z toho minimálne 2 v I. cene,
4.2. najmenej 4 rôznych jedincov na iných typoch skúšok ako sú FSMP, FSR, LSMP, LSR, ŠVP, FD, SVMP, CHSPS, z toho minimálne 2 v I. cene,
4.3. najmenej 2 jedincov na VSMP, VSR alebo SD,
4.4. aspoň 2 z absolvovaných skúšok musia byť so zadávaním CACT,
4.5. na strieborný odznak má nárok tiež vodič, ktorý s ním predvádzaným jedincom (na všetkých skúškach) získal titul Slovenský šampión práce, príp. zodpovedajúci titul získaný v zahraničí..

I. stupeň – zlatý odznak „Vodič sliedičov KCHPS“
5. Členstvo v KCHPS minimálne 10 rokov a nebol mu uložený disciplinárny trest za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku klubu.
6. Na skúškach predviedol
6.1. najmenej 5 rôznych jedincov na JSMP alebo JSR, z toho minimálne 2 v I. cene,
6.2. najmenej 5 rôznych jedincov na iných typoch skúšok ako sú FSMP, FSR, LSMP, LSR, ŠVP, FD, SVMP, CHSPS, z toho minimálne 2 v I. cene,
6.3. najmenej 3 jedincov na VSMP, VSR alebo SD,
6.4. aspoň 2 z absolvovaných skúšok musia byť so zadávaním CACIT a z toho minimálne 1 mimo SR,
6.5. na zlatý odznak má nárok tiež vodič, ktorý s ním predvádzaným jedincom (na všetkých skúškach) získal titul Medzinárodný šampión práce.

B) Postup pri udelení ocenenia
1. Žiadosť predkladá člen klubu výcvikárovi klubu (písomne alebo emailom), ktorý skontroluje jej úplnosť a predloží ju na odsúhlasenie výboru.
Prílohu k žiadosti tvoria
1.1. čestné prehlásenie, že žiadateľ spĺňa kritérium týkajúce sa dĺžky členstva a disciplinárnych konaní,
1.2. zoznam jedincov predvedených na skúškach podľa jednotlivých typov skúšok,
1.3. fotokópie alebo scany rodokmeňov predvedených jedincov,
1.4. fotokópie alebo scany rozhodcovských tabuliek, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadateľ bol vodičom daného jedinca na predmetných skúškach.
2. Výbor skontroluje hodnovernosť a pravdivosť údajov, a podľa výsledku žiadosť odsúhlasí alebo neodsúhlasí.
3. Ocenenie pozostáva z
3.1. odznaku, a
3.2. diplomu.
4. Ocenený člen klubu má právo nosiť odznak ako symbol zásluh o výcvik plemien sliedičov udelený KCHPS.
5. Ocenenie odovzdáva poverený člen výboru KCHPS na významnom klubovom podujatí, ako napr. členská schôdza, konferencia, klubová výstava alebo klubové skúšky a pod.

Spracoval:

Ing. Martin Sýkora

predseda KCHPS

na základe zmien schválených konferenciou KCHPS konanou dňa 27.3.2022 vo Zvolene