Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky spolu s posúdením exteriéru pre uchovnenie jedinca budú realizované individuálne za dodržania platných epidemických opatrení bez prístupu verejnosti.

Časový harmonogram bude upresnený po uzávierke. Každý prihlásený bude vopred informovaný o čase, kedy bude prebiehať individuálna kontrola a posúdenie ním prihláseného jedinca. Prosíme prihlásených, aby striktne dodržiavali čas, kedy sa majú dostaviť na posúdenie a po posúdení ihneď opustili areál.

Uzávierka prihlášok do 21.05.2021 – po tomto termíne nebude možné jedinca prihlásiť.

Dátum: 29.05.2021

Miesto konania: Veľké Úľany

Rozhodca: MVDr. Vladimír Piskay

Individuálne posúdenie jedinca, kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky:

 • Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky sa vykonáva podľa platného Chovateľského poriadku KCHPS a štandardov FCI. Posúdenie exteriéru bude realizované rozhodcom exteriéru v súlade s platnými FCI štandardmi zastrešovaných plemien a normami FCI a SKJ. Prihlásenému bude odovzdaný protokol kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky spolu s posudkovým listom a ohodnotením (výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný, diskvalifikovaný, nemožno posúdiť) pre každého prihláseného jedinca ihneď po posúdení. Psy a suky prihlásené na akciu musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Prihlásený je povinný mať so sebou originál preukazu o pôvode posudzovaného jedinca ako aj platný veterinárny preukaz alebo PetPass s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať pet passport.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom ONLINE prihlášky. Online prihlasovanie bude možné len do dňa uzávierky, t.j. 21.05.2021. Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk

Pred zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky a posúdenie exteriéru, nezabudnite uviesť variabilný symbol 30. Prihlásený sa zaväzuje uhradiť poplatky za individuálne posúdenie aj v prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nedostaví. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Poplatok pre člena klubu: 30 € za každého prihláseného jedinca

Poplatok pre nečlena klubu: 45 € za každého prihláseného jedinca

Doplňujúce informácie:

 • Je potrebné rešpektovať obmedzenia vychádzajúce z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom v súvislosti s COVID-19 (v súčasnosti platné: Vestník  vlády SR, roč. 31, 199/2021 V. v. SR).
 • Priestory pre meranie, kontrolu a posudzovanie exteriéru budú ohradené a vyznačené.
 • Je potrebné sa preukázať platným negatívnym testom (RT–PCR test na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 alebo antigénový test).
 • Účastníkovi bude povolený vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Vo vyhradenom priestore je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje.
 • Pred vstupom do ohradeného priestoru je potrebné si dezinfikovať ruky.
 • Je potrebné dodržiavať odstupy 2 m (neplatí pre výnimky vymenované vo  Vyhláške vlády SR 199/2021).
 • Je zakázané vstupovať do vyhradených priestorov osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
 • Je zakázané podávanie rúk.
 • Každý prihlásený bude vopred informovaný o čase, kedy bude prebiehať kontrola a posúdenie jedinca.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravy súvisiace so zmenou podmienok a opatrení nariadených a vydaných vládou SR a hlavným hygienikom SR.