Vzhľadom k pretrvávajúcej situácii v súvislosti s opatreniami v súvislosti s COVID-19 výbor SCHVAĽUJE výnimku z podmienok chovnosti v súlade splatnými klubovými normami.

Výbor a príslušný poradcovia schvaľujú výnimku z podmienok chovnosti uvedených v článku IV. body 2 a 3 platného Chovateľského poriadku KCHPS podľa príloh 1 a 2 tak, že pre všetky uvedené plemená nahrádza znenie písmena a) exteriér bod I. týkajúci sa počtu a typu absolvovaných výstav znením „absolvovanie posúdenia exteriéru rozhodcom a za podmienok určenými výborom KCHPS“, pričom požiadavky na získanie minimálnej známky, veku ako i ostatné podmienky chovnosti zostávajú touto výnimkou nedotknuté.

Predmetná výnimka platí od 26.4.2021 do odvolania.