V dňoch od 31.03.2021 do 05.04.2021 prebiehala korešpondenčná členská schôdza.

Na emailovú adresu administrátora členskej schôdze bolo celkovo doručených 40 hlasovacích lístkov riadnych členov klubu. Z týchto 40 hlasovacích lístkov bol 1 vyhodnotený ako neplatný z dôvodu neuvedenia nevyhnutných identifikačných údajov. Pred avizovaným termínom členskej schôdze a teda i hlasovania bolo doručených 14 hlasovacích lístkov a naopak po termíne 4 hlasovacie lístky. Medzi platné tak mohlo byť zaradených 22 hlasovacích lístkov, na základe ktorých možno konštatovať, že 21 riadnych členov klubu hlasovalo ZA prijatie uznesení a 1 riadny člen hlasoval PROTI.

Z celkom doručených 40 hlasovacích lístkov bolo 38 riadnych členov klubu ZA prijatie uznesení, 1 riadny člen bol PROTI a na 1 hlasovacom lístku neboli uvedené identifikačné údaje.

Napriek tomu, že členská schôdza i hlasovanie prebiehali inak ako zvyčajne a relatívne veľa hlasovacích lístkov muselo byť zaradených medzi neplatné, možno povedať, že sa podarilo získať názor relevantnej časti členskej základne klubu. Paradoxne svoj názor týmto spôsobom vyjadrilo viac členov ako pri prezenčne konaných členských schôdzach.

Výbor klubu úprimne ďakuje všetkým členom, ktorí sa aktívne zapojili do členskej schôdze. Veríme, že rok 2021 spoločne zvládneme k všeobecnej spokojnosti členov klubu.

Celé znenie zápisnice spolu s prílohami nájdete v záložke ZÁPISNICE.

Tajomník klubu ako administrátor členskej schôdze

Výbor KCHPS