Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
FSMP

spolupráca s OPK Martin a PZ SPZ Kriváň Turany

Skúšky sú považované za klubové, t. j. na splnenie podmienky klubovej skúšky do chovu.

11.7.2020, PR US Turany 03.07.2020

alebo do naplnenia dohodnutého počtu psov

Prihlášky po predchádzajúcom telefonickom dohovore (p. Zuzana Badová +421 904 391 628)
zasielajte na adresu: OPK Martin, Svätoplukova 16, 036 01 Martin

Miesto konania: Poľovný revír US Turany
Zraz účastníkov: o 7,30 hodine, Autocamping Turany Trusalová, GPS 49,14038° 19,015141°
Registrácia účastníkov: od 7,30 do 8,00 hodiny
Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:
– v deň konania skúšok bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia,
– skúšky sa konajú bez účasti verejnosti,
– skúšky sú prístupné pre malé plemená, ktoré boli riadne a včas prihlásené a
majú príslušné doklady,
– poplatok za skúšky 35 eur,
– zo skúšok musia byť vylúčené háravé suky a choré jedince,
– pre prihlásenie kontaktujte pani Zuzanu Badovú +421 904 391 628, OPK Martin, po
telefonickom potvrdení prihlášky uhradiť poplatok na IBAN SK84 1100 0000 0029 2583 4436 .
Vodič psa musí pri registrácii predložiť:
– preukaz pôvodu psa,
– potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.
Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný
poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca.
Vodič psa je povinný mať u seba poľovnícku zbraň, zbrojný preukaz a potrebný počet
nábojov. U kolektívnych členov si strelca zabezpečí každý sám.
Skúšky sa konajú za každého počasia.
V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov skúšok nebudete môcť zúčastniť, oznámte to ihneď
u pani Zuzany Badovej. Organizátor si vyhradzuje zmenu propozícií.

Prejsť na výsledky akcií