Kluboví šampióni krásy mladých

Claudia Cardinal z Kasétek
Siger’s Real 2 You
Erma od Petrbuka

Kluboví šampióni krásy

Cer Chelbar
Cir z Pištovho dvora
Claudia Cardinal z Kasétek
Grand Master Adea
Sabrina Jankina záhrada
Ralf Jankina záhrada
U2 Jankina záhrada
Uršula Jankina záhrada

Kluboví šampióni práce

Grand Master Adea

 

Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KCHPS

Na získanie titulu Klubový šampión KCHPS je nutné:

 • Získať 3 x CAC na Klubovej alebo Špeciálnej výstave poriadanej KCHPS v minimálne dvoch výstavných sezónach
  Po splnení podmienok zaslať poštou alebo e-mailom na adresu poradcu chovu:
 • Kópiu posudkových listov
 • Kópiu CAC kartičiek
 • Kópiu preukazu pôvodu
 • Fotografiu vo výstavnom postoji


Podmienky pre získanie JUNIOR Klubový šampión KCHPS

Na získanie titulu JUNIOR Klubový šampión je nutné:

 • Získať 3 x CAJC na Klubovej alebo Špeciálnej výstave KCHPS / 1 x môže byť nahradený CAC z triedy strednej/
  Po splnení podmienok zaslať poštou alebo e-mailom na adresu poradcu chovu :
 • Kópiu posudkových listov
 • Kópiu CAJC a CAC kartičiek
 • Kópiu preukazu pôvodu

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CCX kariet, kariet, na adresu:

Ing. Oľga Borošová, Nižný Kručov 80, 093 01 Vranov nad Topľou
mobil: 0905 712 360, e-mail: olgaboros@gmail.com

 

Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN PRÁCE KCHPS

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce KCHPS (CCT)

 1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných KCHPS
 2. CCT sa môže udeliť najlepšiemu jedincovi z každého plemena, ktorý skončil v I.cene (súčasne s CACT)
 3. CCT nie je nárokové a udeľuje ho na skúškach oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
 4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce KCHPS získal

Udelenie titulu Klubový šampión práce KCHPS je podmienené

 1. Jedinec musí získať 3x CCT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných KCHPS
 2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce KCHPS, musí byť členom KCHPS

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CCT kariet, kariet, na adresu:

Ing. Martin Sýkora, Hlavná 591, 951 76 Tesárske Mlyňany,
mobil: 0918 333 573, e-mail: martin.sykora@lesy.sk