Prosíme členov klubu, ktorí majú záujem zúčastniť sa so svojim zverencom klubových všestranných skúšok malých plemien, aby vyplnili priložený predbežný prihlasovací formulár.

Po zohľadnení pripomienok členov klubu prednesených na ostatnej členskej schôdzi bolo rozhodnuté, že tento typ skúšok sa bude organizovať iba v prípade dostatočného záujmu zo strany členov klubu, zároveň však skúšky boli zaradené do programu podujatí, aby na nich bolo možné udeľovať titul CACT.

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Meno psa (povinné):

Plemeno (povinné):

Zaslaním dokumentu potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.