História

Romaňolský vodný pes (tal.: lagotto romag­nolo, ang.: Water Dog of Romagna, Romagna Water Dog) je starobylým talianskym pleme­nom vodného psa, ktorý sa používal na do­nášanie vodnej pernatej zveri a rýb v bažina­tých oblastiach Ravenny. Zmienka o ňom sa objavuje už v časoch Etruskov okolo 7. storo­čia p. n. l.

Neďaleko mesta Ferrara v kraji Romagna boli objavené nákresy poľovačiek a rybačiek, na ktorých je vyobrazený pes, ktorý sa mu veľmi podobá. Na freskách v paláci Duca­le dei Gonzaga di Mantova z roku 1456, kto­rých autorom je maliar Andrea Mantegna, je scéna na ktorej je pri nohách markíza Ludví­ka III. Gonzaga pes, ktorý vyzerá ako dnešný romaňolský vodný pes. Len nedávno upo­zornila profesorka Martuzzi z Parmy na ob­raz barokového talianskeho maliara Guerci­na (Giovanni Francesco Barbieri), ktorý má vyše 400 rokov (viď. na obrázku) kde je v stre­de obrazu namaľovaný pes, ktorý zodpovedá dnešnému modernému štandardu! Je harmo­nický, má správne proporcie a pokojne by sa mohol postaviť do výstavného kruhu. Je to jedno z mála plemien, ktoré negatívne nepo­značil zub času.

Zmienka o malom kučeravom psovi na priná­šanie vodnej zveri z oblasti Ravenna je v sta­robylých knihách zo 16. storočia. Psy po­máhali lovcom v mokradiach, kde bol lov veľmi náročný. Romaňolské vodné psy sa bo­li schopné ponárať do bažín v každom roč­nom období aj cez ľad a dokázali priniesť uviaznutého vtáka na breh. Umožňovala im to aj kučeravá srsť s hustou podsadou, vďa­ka ktorej sa voda nedostala až na kožu. Vysú­šanie bažín plných vodnej zveri a pretváranie na poľnohospodársku pôdu malo za násle­dok „rekvalifikáciu“ romaňolských vodných psov na hľadačov hľuzoviek. Silný inštinkt hľadať, nesmierne rýchla krivka učenia a vyni­kajúci čuch urobili z romaňolských vodných psov výkonných hľadačov. V minulosti chova­li hľadači hľuzoviek psy len na základe skúse­ností bez ohľadu na genetiku. Ich cieľom bolo dopracovať sa k vynikajúcemu psovi bez ohľa­du na to, či to bol romaňolský vodný pes ale­bo nie. Hrozilo im vyhynutie, a preto v 70. ro­koch minulého storočia skupina nadšencov vypracovala program na záchranu plemena. Skupinu viedli páni Quintino Toschi, prezi­dent miestneho kynologického klubu a cho­vateľ a posudzovateľ prof. Francesco Ballotta, ktorý si výborne pamätal tieto psy zo svojho detstva. Podporoval ich svetoznámy chova­teľ Antonio Morsiani, ktorý neskôr vytvoril aj veľmi podrobný FCI štandard pre pleme­no romaňolského vodného psa (lagotto ro­magnolo) a Lodovico Babini, milovník psov z oblasti Romagna s lhoročnými skúsenos­ťami. V oku 1988 bol založený C. I. L. (Club Italiano Lagotto). Po dlhých rokoch práce, biometrických meraniach stoviek jedincov a morfologického výberu v roku 1995 pleme­no uznala F. C. I. Od roku 1997 zastrešuje ple­meno na medzinárodnej úrovni U. M. LAG (Svetová únia lagotto klubov). Popularita ple­mena a počet šteniat rastie každým rokom. Romaňolský vodný pes je veľmi obľúbený v Škandinávii, Nemecku, Švajčiarsku ale už aj v USA, Kanade či Austrálii.

hľadať, nesmierne rýchla krivka učenia a vyni­kajúci čuch urobili z romaňolských vodných psov výkonných hľadačov. V minulosti chova­li hľadači hľuzoviek psy len na základe skúse­ností bez ohľadu na genetiku. Ich cieľom bolo dopracovať sa k vynikajúcemu psovi bez ohľa­du na to, či to bol romaňolský vodný pes ale­bo nie. Hrozilo im vyhynutie, a preto v 70. ro­koch minulého storočia skupina nadšencov vypracovala program na záchranu plemena. Skupinu viedli páni Quintino Toschi, prezi­dent miestneho kynologického klubu a cho­vateľ a posudzovateľ prof. Francesco Ballotta, ktorý si výborne pamätal tieto psy zo svojho detstva. Podporoval ich svetoznámy chova­teľ Antonio Morsiani, ktorý neskôr vytvoril aj veľmi podrobný FCI štandard pre pleme­no romaňolského vodného psa (lagotto ro­magnolo) a Lodovico Babini, milovník psov z oblasti Romagna s lhoročnými skúsenos­ťami. V oku 1988 bol založený C. I. L. (Club Italiano Lagotto). Po dlhých rokoch práce, biometrických meraniach stoviek jedincov a morfologického výberu v roku 1995 pleme­no uznala F. C. I. Od roku 1997 zastrešuje ple­meno na medzinárodnej úrovni U. M. LAG (Svetová únia lagotto klubov). Popularita ple­mena a počet šteniat rastie každým rokom. Romaňolský vodný pes je veľmi obľúbený v Škandinávii, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Kanade, Austrálii a už aj na Slovensku či v Čechách.

Spracovala: Mgr. Iveta Liptáková