Prezídium SPK prijalo na svojom poslednom zasadnutí uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzania mláďat. 

Vzhľadom k prijatému uzneseniu je nutná zmena termínov klubových skúšok, ktoré KCHPS malo organizovať – FSMP (28.4.2018) a LSMP (9.6.2018). O náhradných termínoch budeme informovať na webových stránkach.

Znenie uznesenia je nasledovné :

Uznesenie č. 45/2018

Prezídium SPK

s c h v a ľ u j e

1)      Vydáva nasledovné usmernenie ohľadom termínov skúšok PUP :

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti môžu byť organizované v rámci SR v nasledovných termínoch:

a)      Skúšky, na ktorých sa posudzujú disciplíny hľadanie, sliedenie alebo durenie – SVS, LSS, SVMP,  FSMP, LSMP, LSR,  FT a pod.  nemôžu byť konané v  termíne 15.05. – 30.06. ;

b)      JSS,VSS,JSMP,JSR,VSMP,VSR,SPRMZ nemôžu byť konané pred termínom 30.06. vrátane;

c)       Skúšky na ktorých sa posudzuje práca na pofarbenej alebo na nepofarbenej stope raticovej zveri (FSS, FSMP, FD, PF a pod.), môžu byť organizované len v čase lovu príslušného druhu raticovej zveri

d)      Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v tŕstí nesmú byť konané pred termínom 30.7. vrátane;

2)      Ukladá :

a)      jednotlivým OPK, ako aj ďalším zložkám organizujúcim skúšky PUP upraviť termíny skúšok organizovanými v roku 2018 v termíne do 1.6.2018, v zmysle tohto uznesenia;

b)      jednotlivým OPK, ako aj ďalším zložkám organizujúcim skúšky PUP v nasledujúcich rokoch plánovať skúšky psov v zmysle tohto uznesenia;

 

3. Vzhľadom na prípravu skúšok  vo viacerých OPK a krátkosť zmien  termínu udeľuje prezídium SPK pre rok 2018 výnimku pre organizovanie FSMP v termíne 16.5. – 30.06.