Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN PRÁCE KCHPS

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce KCHPS (CCT)

  1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných KCHPS
  2. CCT sa môže udeliť najlepšiemu jedincovi z každého plemena, ktorý skončil v I.cene (súčasne s CACT)
  3. CCT nie je nárokové a udeľuje ho na skúškach oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
  4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce KCHPS získal

Udelenie titulu Klubový šampión práce KCHPS je podmienené

  1. Jedinec musí získať 3x CCT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  poriadaných KCHPS
  2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
  3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce KCHPS, musí byť členom KCHPS

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CCT kariet, kariet, na adresu:

Ing. Martin Sýkora, Hlavná 591, 951 76 Tesárske Mlyňany,
mobil: 0918 333 573, e-mail: martin.sykora@lesy.sk